Пошук

Погода в Полтаві

Головна Положення

                                                                                                         

ПОЛОЖЕННЯ

про Полтавську обласну організацію Профспілки працівників освіти і науки України

1.Загальні положення
1.1 .Полтавська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки /далі - обласна організація профспілки/ є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України, добровільне об'єднання міських, районних, первинних профспілкових організацій працівників освіти і науки, що діють на території Полтавської області.
1.2. Організаційними ланками Полтавської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України є :
- первинні профспілкові організації;
- районні організації профспілки;
- міські організації профспілки;
- об'єднання первинних профспілкових організацій установ освіти обласного підпорядкування ( далі об'єднання).
1.3. Первинні профспілкові організації, територіальні (районні, міські)
організації Профспілки обирають свої виборні органи і здійснюють
повноваження відповідно до Статуту Профспілки.
1.4. Вищим органом у об'єднанні первинних профспілкових
організацій установ освіти обласного підпорядкування є конференція. В
період між конференціями діяльність організації Профспілки організовує
виборний орган - президія.
1.5. Положення про Полтавську обласну організацію Профспілки
працівників освіти і науки України розповсюджується на всі організаційні
ланки Профспілки, що діють на території Полтавської області.
1.6. Полтавська обласна організація Профспілки має статус юридичної
особи на підставі статті 16 Закону України "Про професійні спілки, іх права
та гарантії діяльності та Статуту Профспілки працівників освіти і науки
України.
Обласна організація Профспілки здійснює свої повноваження і бере на себе зобов'язання через виборний орган - обласний комітет профспілки.
1.7. Обласна організація профспілки керується у своїй діяльності
Конституцією, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності", законодавством України, Статутом Профспілки, цим
Положенням, постановами Центрального комітету профспілки.
1.8. Обласна організація Профспілки незалежна від органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських
організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підпорядкована.
1.9.Обласна організація Профспілки будує відносини з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями на принципах самостійності, рівності, соціального партнерства, гласності та законності.
1.10.Обласна організація Профспілки визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", статутних завдань профспілки, постанов ЦК Профспілки з метою об'єднання і координації спільних дій первинних, територіальних профспілкових організацій щодо представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об'єднаннях.
2.Органи обласної організації профспілки
2.1.Керівними виборними органами обласної організації Профспілки є :
- Конференція
- обласний комітет організації Профспілки /далі обласний комітет/;
- президія обласного комітету Профспілки /далі - президія/.
2.2.Вищим органом обласної організації Профспілки є конференція, яка проводиться не рідше одного разу на 5 років.
Конференція скликається обласним комітетом Профспілки. Про дату проведення і порядок денний конференції оголошується в термін, визначений Статутом Профспілки. Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється обкомом Профспілки.
2.3.Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менш як 2/3 обраних делегатів.
2.4.Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів за умови наявності кворуму крім рішення стосовно ліквідації або реорганізації обласної організації Профспілки, яке приймається двома третинами делегатів.
2.5.Позачергова конференція скликається за ініціативою обласного комітету Профспілки або на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, які об'єднуються обласною організацією, чи на вимогу ЦК Профспілки.
3.Конференція обласної організації Профспілки:
3.1.Визначає основні напрямки діяльності обласної організації Профспілки, виходячи з повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших законодавчих актів України, статутних завдань профспілки, рішень її центральних органів;
3.2.3аслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання;
3.3.Заслуховує звіт про діяльність обласного комітету Профспілки, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії;
3.4.Обирає /формує/ обласний комітет, ревізійну комісію, делегатів на з'їзд /конференцію/ Профспілки, міжспілкову конференцію, делегує представників до складу керівних органів профспілки та міжспілкових профоб'єднань;
3.5.Обирає голову обласного комітету, його заступників, визначає їх повноваження, формує пропозиції щодо стратегічних напрямків діяльності профспілки, змін до Статуту, інших нормативних документів;
3.6.Приймає рішення з питань, пов'язаних із здійсненням права власності на майно обласної організації Профспілки відповідно до Статуту;
3.7.Приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб'єднань;
3.8.Розглядає інші питання діяльності обласної організації;
3.9.У період між конференціями координацію діяльності організації профспілки здійснює виборний орган - обком Профспілки, який обирається /формується/ конференцією.
З.Ю.Пленуми обкому Профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік.
Рішення Пленуму обкому Профспілки вважаються правомочними, якщо в ньому беруть участь більше половини його членів .
3.11 .Рішення обласного комітету приймаються більшістю голосів присутніх членів виборного органу за умови наявності кворуму, форму голосування /відкрите, таємне/ визначає обком Профспілки;
3.12.0бком Профспілки підзвітний конференції та вищому за підпорядкуванням органу Профспілки.
3.13.Керівники територіальних організацій Профспілки, їх заступники беруть участь у роботі відповідних територіальних конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.
4. Обласний комітет Профспілки:
4.1.Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань Профспілки, рішень її органів та конференції обласної організації Профспілки;
4.2.Визначає основні напрямки діяльності організації на поточний період, виходячи з статутних завдань Профспілки, постанов її вищих керівних органів та конференції обласної організації Профспілки;
4.3.Приймає рішення про скликання конференції;
4.4. Затверджує дату, порядок денний конференції, встановлює норму представництва і порядок виборів делегатів, розглядає проекти документів, що вносяться на розгляд конференції;
4.5.Визначає позицію профспілкових організацій при веденні колективних переговорів та основні пропозиції щодо змісту регіональної угоди, надає допомогу первинним організаціям у проведенні колдоговірної кампанії;
4.6.Заслуховує інформацію про роботу президії, голови та його заступників, дає оцінку їх діяльності;
4.7.Заслуховує інформацію керівників нижчих за підпорядкуванням організаційних ланок Профспілки про виконання рішень органів Профспілки та обласної організації Профспілки;
4.8.Розглядає та затверджує бюджет обласної організації профспілки;
4.9. Скасовує прийняття рішень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, якщо їх прийнято з порушенням законодавства України, Статуту Профспілки та рішень її органів. Приймає рішення про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів , які фактично припинили свою діяльність і зв'язок з вищим за підпорядкуванням профспілковим органам;
4.10.Визначає структуру обласної організації Профспілки та чисельність виконавчого апарату обкому Профспілки та підвідомчих організацій;
4.11.Приймає рішення та організує масові акції на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до законодавства України;
4.12.Координує діяльність профспілкових організацій, контролює виконання ними статутних вимог, з питань внутрішньоспілкової роботи, фінансово-господарської діяльності, здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, охорони та оплати праці з залученням фахівців апарату обкому Профспілки та членів комісій обкому Профспілки, сприяє вирішенню конфліктів у профорганізаціях та між ними;
4.13 .Встановлює розміри відрахувань профспілкових внесків до обласної організації нижчим за підпорядкуванням профспілковим органом;
4.14 Приймає рішення про позбавлення права голосу представників від профспілкових організацій , які не сплачують відрахувань від профвнесків обласній організації, або сплачують їх у розмірі, нижчому від встановленого, без поважних причин, протягом двох місяців;
4.15.Приймає рішення про виведення із складу президії та обкому Профспілки голову територіального (міськкому, райкому) профспілкового органу, профкому та об'єднання профспілки за невиконання статутних вимог щодо координації діяльності первинних профспілкових організацій, питанням соціального партнерства, припинення зв'язку з вищим за підпорядкуванням органом та несплату відрахувань від профспілкових внесків обласній організації протягом трьох місяців.
4.16.В період між конференціями обирає голову, заспутників голови обласного комітету Профспілки.
4.17.Здійснює інші функції за рішеннями конференцій.
4.18.У період між пленумами обкому Профспілки постійно діючим органом обласної організації профспілки є президія.
4.19.Президія обирається із складу обкому Профспілки на період його повноважень. Кількісний склад президії визначається обкомом Профспілки. До складу президії за посадою входять голова та заступники голови обкому Профспілки;
4.20.Засідання президії проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз в 2 місяці. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів президії;
4.21.Рішення президії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів за умови наявності кворуму;
5. Президія обкому Профспілки:
5.1.Спрямовує свою діяльність на організацію виконання рішень вищих органів Профспілки, постанов конференцій та обкому Профспілки;
5.2.Визначає тактику дій обласної організації Профспілки відповідно до поточної суспільно-економічної ситуації, затверджує план основних заходів обкому Профспілки, готує відповідні пропозиції на розгляд пленуму, конференції;
5.3.Розглядає проекти і дає доручення щодо підписання угод, заслуховує результати перевірок, здійснених фахівцями апарату обкому Профспілки та членами комісій обкому Профспілки відповідно до п.4.12. та інформацію керівників нижчих за підпорядкуванням організаційних ланок Профспілки;
5.4.Приймає заяви, звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, домагається реалізації висунених вимог та пропозицій;
5.5.Скликає пленум обкому Профспілки, вносить пропозиції щодо порядку денного і часу його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд пленуму обкому Профспілки;
5.6.Розглядає питання щодо прийняття до обласної організації нових організаційних ланок;
5.7.Приймає рішення про створення й ліквідацію власних підприємств, установ, організацій відповідно до законодавства України, затверджує їх статути, призначає і звільняє їх керівників;
5.8.Забезпечує координацію дій організаційних ланок Профспілки, які входять до складу обласної організації;
5.9. Спільно з органами соціального страхування спрямовує дії
профспілкових органів на ефективне використання коштів , проводить роботу
щодо оздоровлення членів профспілки та їх сімей;
5.10. Організовує виконання профспілкового бюджету, контроль за
надходженням відрахувань від профвнесків, затверджує штатний розклад
апарату, формує штати працівників виконавчого апарату обкому Профспілки;
5.11.Організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;
5.12.Скасовує прийняття рішень , якщо вони прийняті з порушенням законодавства України, Статуту Профспілки та рішень її органів; - ініціює дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, приймає рішення про ліквідацію первинних профспілкових організацій;
5.13.Приймає рішення з питань, пов"язаних із здійсненням права власності на майно обласної організації Профспілки відповідно до Статуту;
5.14.Організовує контроль за додержанням законодавства про працю, надання членам профспілки правової, матеріальної допомоги;
5.15.Вимагає розірвання трудового договору /контракту/ з керівниками підприємств, установ, організацій, якщо вони порушують Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавство про працю, про колективні договори та угоди;
5.16.Організовує і координує роботу щодо культурного обслуговування членів профспілки, розвитку масової фізичної культури і спорту, вживає заходів щодо підтримки закладів культури, оздоровлення і відпочинку, спортивних споруд, які утримуються роботодавцями і обслуговують найманих працівників галузі та членів їх сімей;
5.17.Організовує громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
5.18.Організовує роботу щодо проведення звітів і виборів в обласній організації Профспілки;
5.19.Забезпечує своєчасний розгляд листів і сйарг членів Профспілки, організовує регулярний прийом членів Профспілки;
5.20.Виконує інші функції, необхідні доя забезпечення діяльності профспілкової організації, якщо вони не належать до виключної компетенції конференції або обласного комітету Профспілки;
5.21.Може делегувати окремі свої повноваження голові обласного комітету Профспілки.
6. Голова обласного комітету Профспілки:
6.1.Організовує виконання статутних завдань організації і рішень профспілкових органів та несе відповідальність за їх виконання обласною організацією Профспілки;
6.2.Представляє обласну організацію Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, об'єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, підписує договори і угоди, здійснює контроль за їх виконанням;
6.3. Організовує надання практичної допомоги первинним, територіальним профспілковим організаціям в здійсненні статутної діяльності;
6.4.Скликає президію, організовує підготовку необхідних документів, що виносяться на розгляд конференції, обкому Профспілки, його президії;
6.5.Вносить пропозиції конференції щодо обрання заступників голови;
6.6.В межах асигнувань, передбачених бюджетом , формує апарат, приймає, звільняє працівників апарату, затверджує функціональні обов'язки працівників апарату, організовує їх роботу і несе відповідальність за її ефективність;
6.7.Розпоряджається коштами обласної організації Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом;
6.8.Здійснює контроль за ефективністю використання майна організації, діяльністю утворених підприємств, установ і організацій, вносить пропозиції до президії щодо призначення і звільнення їх керівників;
6.9.Головує на засіданнях президій та пленумах обласного комітету Профспілки;
6.10. Підписує рішення обласного комітету Профспілки, президії, несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву;
6.11.Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності організації, делеговані йому виборним органом, якщо вони не є виключною компетенцією конференції, обласного комітету Профспілки, президії;
6.12. Звільнення голови обласного комітету Профспілки і його заступників за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов'язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішеннями органу, який їх обрав.
6.13.Звільнення зазначених осіб у зв'язку з скороченням посади, тривалою /понад чотири місяці/ хворобою, невідповідністю посаді внаслідок стану здоров'я чи недостатньої кваліфікації проводиться за рішенням обкому Профспілки або конференції.
Рішення про звільнення цих осіб з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається президією.
7. Майно і кошти обласної організації профспілки.
7.1.Обласна організація Профспілки має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.
7.2.Кошти обласної організації профспілки складаються з профспілкових внесків у розмірах, встановлених Статутом Профспілки та рішень, керівних органів Профспілки, доходів від господарської діяльності створених нею підприємств, установ, організацій, добровільних майнових внесків і пожертвувань, інших надходжень, не заборонених законодавством України.
7.3.Кошти первинних профспілкових організацій, які не мають статусу юридичної особи, зберігаються на рахунках територіальних (міських, районних), об'єднаної профспілкових організацій. Кошти та майно є колективною власністю цих організацій і не розподіляються між членами Профспілки.
7.4.Кошти первинних профспілкових організацій, які відраховуються вищим за підпорядкуванням профспілковим органам є колективною власністю. Вони не підлягають розподілу між первинними, територіальними організаціями та об'єднаннями, використовуються для забезпечення виконання статутних завдань в інтересах організаційних ланок, профспілкової організації та об'єднаних ними членів Профспілки і членів їх сімей.
7.5.Обласна організація Профспілки розпоряджається наявними в неї коштами згідно з бюджетом і кошторисом, затвердженим конференцією або обкомом Профспілки з урахуванням статутних вимог.
7.6.У випадку ліквідації чи саморозпуску обласної організації рішення про використання майна приймає конференція.
8. Права обласної організації Профспілки, як юридичної особи.
8.1.Обласна організація Профспілки набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту зареєстрованої Профспілки, має печатку, штамп установленого зразка, бланки та іншу атрибутику, рахунок в банку.
8.2.Право юридичної особи обласна організація Профспілки здійснює через обком Профспілки, що діє в межах прав, наданих йому Статутом.
9. Ліквідація, припинення діяльності обласної організації Профспілки.
9.1.Обласна організація Профспілки може припинити свою діяльність шляхом ліквідації чи реорганізації.
9.2.Ліквідація або реорганізація обласної організації здійснюється за рішенням конференції.
Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів конференції за умови наявності кворуму.
9.3.У випадку прийняття рішення про ліквідацію обласної організації Профспілки конференція призначає ліквідаційну комісію.
9.4.Припинення діяльності, ліквідація обласної організації Профспілки, як юридичної особи, з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.
9.5.Ліквідація обласної організації Профспілки не тягне за собою припинення діяльності її організаційних ланок - первинних, територіальних організацій Профспілки.