Погода в Полтаві

Головна Фінансова робота Соціальні стандарти Уряд підвищує рівень соціальних стандартів на 2012 рік

Уряд підвищує рівень соціальних стандартів на 2012 рік

Уряд підвищує рівень соціальних стандартів на 2012 рік

Відповідно Державного бюджету України на 2012 рік підвищаться соціальні стандарти
В частині прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місць:
з 1 сiчня - 1017 гривень, з 1 квiтня - 1037 гривень, з 1 липня - 1044 гривень,
з 1 жовтня -1060 гривня, з 1 грудня - 1095 гривеньДля основних соціальних i демографічних груп населення установлюється
такий прожитковий мінімум на 2012 рік

дiтей вiком до 6 рокiв:
з 1 сiчня - 893 гривнi, з 1 квiтня -911 гривень, з 1 липня - 917 гривень,
з 1 жовтня - 930 гривень, з 1 грудня - 961 гривня;
дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв:
з 1 сiчня - 1112 гривень, з 1квiтня - 1134 гривнi, з 1 липня - 1144 гривень,
з 1 жовтня - 1161 гривень, з 1 грудня - 1197 гривень;

Для працездатних осiб:
з 1 сiчня - 1073 гривнi, з 1 квiтня – 1094 гривнi, з 1 липня - 1102 гривнi,
з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1грудня - 1134 гривнi;

Для осiб, якi втратили працездатнiсть:
з 1 сiчня - 822 гривнi, з1 квiтня - 838 гривень, з 1 липня - 844 гривень,
з 1 жовтня - 856 гривень, з 1 грудня - 884 гривень.

Рівень мінімальної заробітної плати на 2012 рiк у місячному розмірі становитиме:
з 1 сiчня - 1073 гривень, з 1 квiтня -1094 гривень, з 1 липня - 1102 гривень,
з 1 жовтня – 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривнi;

у погодинному розмiрi:
з 1 сiчня - 6,43 гривнi, з 1 квiтня -6,56 гривнi, з 1 липня - 6,61 гривнi,
з 1 жовтня - 6,7 гривнi, з 1грудня - 6,8 гривнi.

Установлено, що у 2012 роцi рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" у вiдсотковому спiввiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для основних соцiальних i демографiчних груп населення становить:
для працездатних осiб – 21 вiдсоток,
для дiтей - 50 вiдсоткiв,
для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв - 80 вiдсоткiв вiдповiдного прожиткового мiнiмуму.
Розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльше нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї. Розмiр державної соцiальної допомоги (в тому числi i максимальний), визначений вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям", збiльшується у 2012 роцi на кожну дитину вiком вiд 3 до 13 рокiв на 120 гривень, а на кожну дитину вiком вiд 13 до 18 рокiв - на 230 гривень.
Збiльшиться в 2012 році рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму.

Профспілкові виплати у 2012 році

Нагадуємо, що ДПАУ та Федерація професійних спілок України спільним листом(Лист ДПАУ, Федерації профспілок України від 16.02.2011 р. №4284/7/17-0717, від 15.02.2011 р. №58/01-16/330 «Щодо порядку оподаткування профспілкових виплат»)надали роз’яснення щодо практичного застосування норм р. IV Податкового кодексу щодо оподаткування профспілкових виплат.
Рішення щодо здійснення конкретної виплати члену профспілки в певному розмірі приймається в установленому статутом (положенням) порядку загальними зборами, конференцією чи виборним органом профспілки або об’єднання (профспілковим комітетом, головою профспілкового комітету, президією, радою відповідного рівня тощо). Це рішення виборного органу не потребує затвердження загальними зборами членів профспілки.
Зазначені виплати члену профспілки здійснюються незалежно від наявності у нього права на ПСП. При цьому сукупний річний розмір неоподатковуваних виплат, що здійснюються члену профспілки згідно із пп. 165.1.47 ст. 165 р. IV Податкового кодексу, у 2012 році не може перевищувати 1500 грн.
Без оподаткування профспілки можуть надавати цільову або нецільову благодійну допомогу постраждалим унаслідок:
— екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації, — у граничних сумах, визначених КМУ;
— стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного чи місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян, довкіллю, спричинювали чи можуть спричинити людські жертви, втрату власності громадян, у зв’язку з чим рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно КМУ або органом місцевого самоврядування.
Цільовою благодійною допомогою вважається та не підлягає оподаткуванню профспілкова виплата, здійснена за рішенням профспілки, прийнятим в установленому порядку на користь її члена, що має статус потерпілого внаслідок вищезазначених обставин.
Профспілки можуть користуватися також нормами Податкового кодексу, якими звільнено від оподаткування:
— вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів;
— вартість дарунків (та призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної зарплати (з розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2012 р. — 536,50 грн на місяць), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Тобто профспілки можуть щомісяця без оподаткування надавати платнику (незалежно від того, чи є він членом профспілки) подарунки у негрошовій формі вартістю до 536 грн 50 коп. Перевищення вказаної вартості подарунку включається до загального місячного доходу такого платника і підлягає оподаткуванню профспілкою як податковим агентом. При оподаткуванні перевищення слід застосовувати підвищувальний коефіцієнт, встановлений п. 164.5 Податкового кодексу.
Кодексом змінено умови надання неоподатковуваної нецільової благодійної (у т. ч. матеріальної) допомоги. Так, до оподатковуваного доходу платника не включається сума такої допомоги у розмірі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2012 р. — 1500 грн) незалежно від наявності у платника права на ПСП (тобто незалежно від розміру отримуваного доходу).
Ці норми не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 Податкового Кодексу. Тож у разі надання профспілкою матеріальної допомоги не членам профспілки (зокрема, дітям-сиротам) така допомога звільняється від оподаткування (пп. 170.7.3 Податкового кодексу).
Також професійна спілка може надати без оподаткування допомогу на поховання платника податку (коштами або вартістю майна чи послугами) у будь-якому розмірі (сумі). При цьому не має значення членство особи у профспілці, якій буде надано таку допомогу.