Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Правомірність зменшення педнавантаження викладача

Правомірність зменшення педнавантаження викладача

    Згідно з пунктом 2.2 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 № 161, основним нормативним документом вищого навчального закладу, є навчальний план, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю та затверджується його керівником.
   Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік у навчальному закладі складається робочий навчальний план. Тому впродовж навчального року не можуть вноситися зміни до робочого навчального плану коледжу.
   Згідно з пунктом 10 листа Міністерства освіти і науки України від 26.02.2010 № 1/9-119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» та пунктом 5.3.22 Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 – 2015 роки максимальне тижневе аудиторне навантаження для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра не повинно перевищувати 30 годин.
    Відповідно до пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, навчальне навантаження між викладачами розподіляється керівником установи за погодженням sз профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Цим пунктом також передбачено, що навчальне навантаження викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації визначається один раз на рік до початку навчального року.
   Пунктом 78 Інструкції передбачено, що встановлена середньомісячна заробітна плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою.
Згідно з пунктом 76 Інструкції викладачам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується (з дотриманням Кодексу законів про працю України):
– у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку - заробітна плата за фактичну кількість годин;
– у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку - заробітна плата за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;
– у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми за ставку, – заробітна плата, встановлена при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.
Однак внесення змін до робочого навчального плану вищого навчального закладу впродовж навчального року до таких незалежних причин не може бути віднесено.