Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Укладення трудового договору. Контракт в освіті.

Укладення трудового договору. Контракт в освіті.

   Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою. 

  Укладання трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про прийом працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. Забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.
   Відповідно до п. 9 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затв. наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 № 455, наказ про прийняття на роботу оголошується працівнику під розписку (в тому числі призначених органами державного управління освітою).
   При прийомі на роботу особи подають такі документи: заява, паспорт або свідоцтво про народження (подають неповнолітні), військовий квиток чи приписне свідоцтво (подають військовозобов’язані), трудова книжка (якщо вона є). Якщо для виконання трудової функції чи для заняття посади обов’язково потрібні спеціальні знання, працівник при укладанні договору зобов’язаний подати документ про професійну підготовку чи освіту (лікар, вчитель).
   В окремих випадках, передбачених законодавством, прийому особи на роботу передує обов’язковий медичний огляд (наприклад, осіб, які зайняті на важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі).
   Згідно зі ст. 25 Кодексу законів про працю власник або уповноважений ним орган не мають права вимагати від працівника, який влаштовується на роботу, дані про його партійну, національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
   При прийомі працівника на роботу власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:
1) роз’яснити працівнику його права й обов’язки;
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони.
   Відповідно до ст. 23 КЗпП України, залежно від строку, трудовий договір може бути:
безстроковим, що укладається на невизначений строк;
на визначений строк, установлений за погодженням сторін;
таким, що укладається на час виконання певної роботи.
   Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін ( у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання трудового договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
   Обов’язковість укладання контракту в освіті визначена ст. 20 Закону України «Про освіту» при призначенні керівників навчальних закладів, що є у загальнодержавній власності і підпорядковані Міністерству освіти України. Це означає, що Законом виключена можливість укладання іншого виду трудового договору.
   У решті випадків контракт може бути (не обов’язково) укладений з педагогічними (у тому числі керівниками) і науково-педагогічними працівниками (ч.3 ст. 54 Закону України «Про освіту»).
Порядок укладення контракту під час прийняття на роботу працівників регулюється, зокрема, Положенням про укладення контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 170, наказом Міністерства праці України від 15.04.94 № 23 «Про затвердження Типової форми контракту з працівником».
Умови контракту, що погіршують становище працівника, порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.
    Слід звернути увагу на те, що контракт, як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для виявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника.
Контракт укладається в письмовій формі, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються в кожної із сторін контракту.
   Контракт набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеною сторонами у контракті і є підставою для видавання наказу (розпорядження) про прийняття на роботу з дня, встановленого в контракті сторонами. Зміни у контракті вносяться за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

Головний спеціаліст з правових питань
М.Олефіренко